Betalingsvoorwaarden.

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de
fysiotherapeut. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar
wij een contract mee hebben. Indien achteraf blijkt dat de cliënt niet of onvoldoende aanvullend verzekerd is, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht voor minimaal 75% van het tarief voor gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde gemoeide kosten (met) inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, met een minimum van € 25.- alles exclusief omzetbelasting.

Klachtenregeling
Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een
oplossing te komen. Indien men niet tot een bevredigende oplossing kan komen met de
behandelende therapeut dient men zich vervolgens te wenden tot de
praktijkhouder: Mevr. C.C.M. Boekweit
Indien ook dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan
de klachtencommissie van de KNGF (zie folder in de praktijk).
De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel onderzoek in en doet een aanbeveling.